israel-secure
טופס רישום למציג
טופס רישום לקבלת הזמנה לתערוכה
טופס הרשמה מבקר בתערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום לקבלת הזמנה לתערוכה
אבקש לבקר בתערוכה ולקבל אישור לכניסה מהירה בנוהל VIP.
תואר/ דרגה:*
שם פרטי:*
שם משפחה:*
תפקיד:*
שם הארגון/ החברה/יחידה/ מקום עבודה:*
כתובת דואר אלקטרונ:*
מספר טלפון סלולרי (לצורך קבלת עדכונים במסרונים):*
כתובת רחוב:*
כתובת עיר:*
כתובת מיקוד:
שייך לענף מקצועי:** יש למלא את כל השדות המסומנים.אישור המבקר יישלח לנרשם/ אליך בדואר אלקטרוני. יש להדפיס את האישור ולהציגו בכניסה לתערוכה בעמדת קבלה למבקרי VIP.
657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f