banner_988x302
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
טופס הרשמה מבקר בתערוכה
טופס רישום למציג
טופס רישום מבקר
חדשות
אבקש לבקר בתערוכה ולקבל אישור לכניסה מהירה בנוהל VIP.
תואר/ דרגה:*
שם פרטי:*
שם משפחה:*
תפקיד:*
שם הארגון/ החברה/יחידה/ מקום עבודה:*
כתובת דואר אלקטרונ:*
מספר טלפון סלולרי (לצורך קבלת עדכונים במסרונים):*
כתובת רחוב:*
כתובת עיר:*
כתובת מיקוד:
שייך לענף מקצועי:** יש למלא את כל השדות המסומנים.אישור המבקר יישלח לנרשם/ אליך בדואר אלקטרוני. יש להדפיס את האישור ולהציגו בכניסה לתערוכה בעמדת קבלה למבקרי VIP.
657_a445175eb4d23b63d5528f91ed7e4bab 657_30f501e83a38788e84fb4f52a64ed732 657_b0c9577a13c061b8a294de2fd31a5e3f